Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη

Η παρουσίαση που ακολουθεί χρησιμοποιεί φωτογραφικό υλικό, σχήματα και κείμενο και αποτελεί μία λεπτομερή και πιστή δημοσιογραφική απεικόνιση σχετικής έκθεσης. Ο συγγραφέας και ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δηλώνει ότι το άρθρο δεν συνδέεται με τις θέσεις και απόψεις του περί πολιτικής, στρατιωτικής ή οικονομικής φύσεως κατ´ οιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, κανένα τμήμα του άρθρου δεν αναπαράγεται, δεν αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοαντιγραφικό σύστημα δίχως την γραπτή άδεια του συγγραφέως

The following presentation makes use of photos, drawings and text and it is a detailed and faithful journalistic depiction of a relevant exhibition. The author and owner of the site declares that his article is not connected in any way with his ideas of any nature such as political, military or financial. Furthermore, no part of the article may be reproduced, stored in any electronic, mechanical or copying devise without the prior written consent of the author


                                            Φωτογραφίες      Video