Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού της, σκοπός της δε είναι η δωρεάν επιστημονική ενημέρωση των χρηστών της για τα θέματα που πραγματεύεται.

Όλες οι φωτογραφίες καθώς και το πληροφοριακό υλικό, έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο. Ωστόσο εάν υφίστανται πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε του κατόχους αυτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους, για άμεση γραπτή ενημέρωση, προκειμένου το προστατευόμενο υλικό να αποσυρθεί άμεσα. 

Εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχει ειδική επισήμανση, οι χρήστες της ιστοσελίδας, δύνανται να χρησιμοποιούν ελεύθερα το υλικό της, υπό την προϋπόθεση της ρητής αναφοράς της πηγής.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση από τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δημιουργού της ιστοσελίδας, δεδομένων, πληροφοριών ή φωτογραφικού υλικού, για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η δε παράβαση συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάρμοστη χρήση των δεδομένων της από τρίτους (χρήστες - επισκέπτες).

 


A notice on intellectual property rights

The present website constitutes the intellectual property of its proprietor. Its main aim is the provision of scientific information free of charge to all users concerning the subjects treated. 

The complete range of objects such as images, photographs, diagrams or texts have been legally obtained. However, if they are subject to intellectual rights, their proprietors or their legal representatives are kindly requested to immediately provide a written notice so that the protected material is removed at once. 

Unless otherwise stated, the users of this website may freely use the materials contained upon the condition of clearly stating their source. 

In any case, the commercial or speculative use of data, materials and photographs from third parties is not allowed without prior written consent of the website’s proprietor. Violation of the above term entails civil as well as penal sanctions, in accordance with law No. 2121/1993 (concerning intellectual property).

The proprietor of this website is under no circumstances responsible for the improper use of its materials by third parties (users-visitors).