Τμήμα Τουρμπίνας (Στροβίλου)

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Τμήμα Τουρμπίνας (Στροβίλου) 
Turbine Section
Узел турбины

 

Τμήμα Τουρμπίνας (Στροβίλου) / Turbine Section / Узел турбины

1 Άξονας στροφείου τουρμπίνας χαμηλής πίεσης LP rotor shaft Вал ротораНД
2 Αξονας στροφείου τουρμπίνας υψηλής πίεσης HP rotor shaft Вал Ротора ВД
3 Κάλυμμα εσωτερικού τμήματος θαλάμου καύσης Combustion section inner casing Внутренний корпус
4 Κατευθυντήρια σταθερά πτερύγια ακροφυσιου 1ης βαθμίδας στροβίλου Turbine stage 1 nozzle guide vanes Сопловой аппарат первой ступени
5 Ρότορας τουρμπίνας υψηλής πίεσης HP turbine Турбина (ротора, каскада) высокого давления
6 Κατευθυντήρια σταθερά πτερύγια ακροφυσιου 1ης βαθμίδας στροβίλου Turbine  stage 2  nozzle guide vanes Сопловой аппарат второй ступени
7 Ρότορας τουρμπίνας χαμηλής πίεσης (ακροφυσιου 3ης βαθμίδας στροβίλου) LP turbine (with stage 3 nozzle) Турбина (ротора, каскада) низкого давления (с сопловым аппаратом 3-й мтупени)
8 Οπίσθιος τριβέας στροβίλου χαμηλής πίεσης LP turbine tail bearing Задняя опора турбины