Πίεση

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

1 lbf/in2 = 6,89476 kPa
1 lbf/lb2 = 47,8803 Pa
1 lbf/yd2 = 5,32003 Pa
1 British absolute system of units/in2 = 1,48816 Pa
1 ozf/in2 = 430,922 Pa
1 Πόδι (μιας) υδάτινης στήλης = 2,98907 kPa 
1 in υδάτινης στήλης = 249,089 Pa 
1 in στήλης υδραργύρου = 3,38639
1 lbf/ft2 = 47,880 N/m2
1 ft H2O = 2989, 1 N/m2
1 mm Hg = 133,32 N/m2 
1 torr = 133,32 N/m2
1 atm = 101325 N/m2
1 bar = 100000 N/m2

 

Μονάδα
N/m2
kgf/cm2
lb/in2
1 N/m2
1
0,10197
0,14504 x 10-3
1 kgf/cm2
98066,5
1
14,223
1 lbf/in2 (psi)
6894,8
0,070307
1