Ταχύτητα και επιτάχυνση

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

1 lb/h = 0,3048 m/h 
1 lb/s = 0,3048 m/s 
1 mil/h = 1,60934 km/h = 0,47704 m/s
1 mil/s = 1,60934 km/s=5793,64 km/h
1 lb/s2 = 0,3048 m/s2 
1 knot = 0,51444 m/s

 

Μονάδα
m/s
km/h
ft/s
ft/min
mil/h
1 m/s
1
3,6
3,2808
196,85
2,2369
1 km/h
0,27778
1
0,91134
54,681
0,62137
1 ft/s
0,3048
1,0973
1
60
0,68182
1 ft/min
0,00508
0,018288
0,016667
1
0,11364
1 mil/h
0,44704
1,6093
1,4667
88
1